Γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στο λόγο και στην ομιλία πριν τη φοίτηση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο;

Ένα παιδί που παρουσιάζει καθυστέρηση στη εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας είναι σημαντικό να βοηθηθεί άμεσα ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στο γνωστικό, μαθησιακο και συναισθηματικο τομέα και να επιτευχθεί η ομαλή ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον.